ดาวน์โหลด!! หนังสือตั้งผู้รับประโยชน์

http://sahakorn.dusit.ac.th/2016/wp-content/uploads/2019/04/หนังสือผู้ตั้งรับโอนประโยชน์.pdf

!! Download !!  หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หมายเหตุ : ต้องลงลายมือชื่อต่อหน้าจนท.สหกรณ์ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตเท่านั้น

Blog Attachment