สหกรณ์ออมทรัพย์ได้รับการประเมินธรรมาภิบาลและการจัดการด้านการควบคุมภายใน ระดับดีมาก

IMG_0165