กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

กรณี สมุดคู่ฝากสูญหาย  ให้แจ้งความประสงค์ขอทำสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  เพื่อขอรับสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ทดแทน  (เสียค่าธรรมเนียม  เล่มละ 100  บาท)