การจ่ายอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นไปตามที่ประกาศ  เรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก  โดยสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จะคำนวณดอกเบี้ยให้เป็นรายวันซึ่งสมาชิกจะได้รับดอกเบี้ยเต็มจำนวนโดยได้รับยกเว้นภาษีเงินได้  ดอกเบี้ยจะจ่ายให้ปีละ  2  ครั้ง  ครั้งแรกในวันที่  30  มิถุนายน  และครั้งหลังในวันที่  31  ธันวาคม