กรณีเงินฝากประจำครบกำหนด

ผู้ฝากจะต้องสมุดคู่ฝากมาติดต่อขอรับดอกเบี้ยหรือฝากต่อทั้งต้นและดอกเบี้ยภายใน  7  วัน  หลังจากวันครบกำหนด  หากเกิน  7  วัน  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จะถือว่าผู้ฝากตกลงฝากเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยต่อไปอีกเท่าระยะเวลาเดิม  อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเป็นไปตามประกาศเรื่องอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

เมื่อเงินฝากประจำครบกำหนด  สมาชิกสามารถเลือกดำเนินการได้  2  วิธี  ดังนี้

  1. นำดอกเบี้ยทบเข้ากับเงินต้นและฝากต่อ  ผู้ฝากจะต้องนำสมุดคู่ฝากมาคำนวณดอกเบี้ย  ภายใน  7  วัน  นับตั้งแต่วันที่เงินฝากประจำนั้นครบกำหนด  เพื่อทำหลักฐานการฝากต่อ  วันที่ฝากจะเป็นวันที่ฝากเดิม
  2. ฝากเงินต้นต่อเท่าจำนวนและขอรับดอกเบี้ย  ผู้ฝากจะต้องนำสมุดคู่ฝากมาดำเนินเพื่อรับดอกเบี้ย