วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นการออม และบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

สร้างความพึงพอใจด้านบริการ และสวัสดิการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกโดยการออมและการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

เป้าประสงค์

  • เป็นองค์กรที่มีเสถียรภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพและได้รับความเชื่อมั่นจากสมาชิก
  • มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
  • มุ่งเน้นการออม เพื่อความมั่นคงของสมาชิกในอนาคต
  • เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ สหกรณ์ได้กำหนดกรอบกลยุทธ์ (Strategy map) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานของสหกรณ์