การฝากเงิน

ทำได้ 4 วิธี

 

วิธีที่  1  การนำฝากด้วยเงินสด

การนำเงินสดไปฝากเข้าบัญชีเงินออมทรัพย์ ให้สมาชิกเขียนใบนำฝากให้ถูกต้องครบถ้วนส่งพร้อมเงินสดที่ต้องการนำฝาก

 

วิธีที่  2  การนำฝากด้วยเช็คธนาคาร

การนำเช็คธนาคารข้าบัญชีเงินออมทรัพย์ ให้สมาชิกเขียนใบนำฝากให้ถูกต้องครบถ้วนส่งพร้อมเช็คธนาคารที่ต้องการนำฝาก

กำหนดวัน เวลา ส่งฝากเช็คและถอนเงินตามเช็ค

เนื่องจากแต่ละธนาคารมีเวลาปิดรับเช็คที่แตกต่างกัน  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงกำหนดวัน เวลา ในการส่งฝากเช็คและถอนเงินสดตามเช็ค ซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณทล ดังนี้

ส่งฝาก (วันแรก) กำหนดวัน เวลา ที่จะถอนเงินตามเช็คได้
ส่งฝาก (วันที่สอง) ส่งฝาก (วันที่สาม)
09.00 – 10.30 น. 14.30 น.
10.31 – 15.30 น. 14.30 น.

 

วิธีที่  3  การนำฝากโดยการเขียนบันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน  ณ  ที่จ่าย

สมาชิกที่ต้องการฝากเงินจำนวนเท่าๆ กันทุกเดือน (ไม่ต่ำกว่า 100 บาทต่อเดือน)  สามารถแจ้งความประสงค์ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  หักเงินเดือน  ณ  ที่จ่าย  โดยการเขียน  “บันทึกข้อตกลงหักเงินเดือน/บำนาญ/ค่าจ้าง  ณ  ที่จ่าย”  นำฝากเข้าบัญชีออมทรัพย์ของสมาชิกได้  (ขอแบบฟอร์มได้ที่  ที่ทำการสหกรณ์)

 

วิธีที่  4  การนำฝากเงินกู้สามัญจากสหกรณ์

สมาชิกสามารถให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  โอนเงินกู้สามัญที่ได้รับ  เข้าบัญชีออมทรพย์ของสมาชิกได้  โดยระบุไว้ในแบบฟอร์มคำขอกู้เงินสามัญและหนังสือกู้เงินสำหรับกู้เงินสามัญ  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  จะโอนเงินกู้สามัญของสมาชิกเข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ  (ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอน)