การปิดบัญชี

ในกรณีที่ผู้ฝากมีความประสงจะปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์  กระทำได้โดยการกรอกแบบฟอร์มขอปิดบัญชีให้ครบถ้วน  (ขอแบบฟอร์มได้ที่สหกรณ์ออมทรัพย์)  พร้อมกับเขียนใบถอนเงินฝากออมทรัพย์ให้ถูกต้อง  เว้นไว้เฉพาะช้องจำนวนเงิน  เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้คำนวณดอกเบี้ยเงินฝากให้จนถึงวันก่อนวันถอนหนึ่งวัน