การถอนเงิน

  • สมาชิกเจ้าของบัญชีกรอกใบถอนเงินยื่นพร้อมสมุดคู่ฝากให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์
  • แสดงบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรณีที่สมาชิกเจ้าของบัญชีไม่ได้มาอนด้วยตนเองให้กรอกข้อมูลการมอบอำนาจด้านหลังใบถอนเงินให้เรียบร้อย
  • ให้ผู้รับมอบอำนาจ  แสดงบัตรประจำตัวผู้รับมอบอำนาจตัวจริง  พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบอำนาจเรียบร้อยแล้วต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
  • หากมีการแก้ไขใบถอนเงิน  สมาชิกเจ้าของบัญชีต้องลงลายมือชื่อกำกับแก้ไขทุกแห่ง
  • กรณีถอนเงินสดจำนวนมาก  (เกินกว่า  5  หมื่นบาทขึ้นไป  ต้องแจ้งสหกรณ์ล่วงหน้าอย่างน้อย  1  ชั่วโมง  เกินกว่า  1  แสนบาท  ต้องแจ้งล่วงหน้า  1 วันทำการ)
  • หลังการถอนเงินทุกครั้ง  ต้องมีเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า ออมทรัพย์ 100 บาท และประจำ 500 บาท เสมอ