ประเภทบัญชีเงินฝาก

บัญชีเงินฝากของสหกรณ์  มี 2 ประเภท 

 • เงินฝากออมทรัพย์       อัตราดอกเบี้ย 0.35 ต่อปี
  • เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท 
  • ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  • สามารถฝาก – ถาม ได้ทุกวันทำการ
 • เงินฝากประจำ(เสียภาษี)             อัตราดอกเบี้ย 0.75 ต่อปี
  • เปิดบัญชีไม่น้อยกว่า 500 บาท
  • ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีไม่ต่ำกว่า 500 บาท
  • สามารถฝาก – ถาม ได้ทุกวันทำการ