คุณสมบัติสมาชิก

คุณสมบัติของสมาชิก สมาชิกต้องมีคุณสมบัติดังนี้


(1) เป็นผู้เห็นชอบในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์
(2) เป็นบุคคลธรรมดาและบรรลุติภาวะ
(3) ก. เป็นข้าราชการหรือข้าราชการบำนาญ หรือพนักงาน หรือ ลูกจ้างประจำสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิตและรับเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต หรือเป็นเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์นี้หรือ
ข. เป็นอาจารย์อัตราจ้าง หรือลูกจ้างชั่วคราว หรือพนักงาน หรือลูกจ้างโครงการพิเศษต่าง ๆ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต และรับเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
(4) เป็นผู้มีความประพฤติและนิสัยดีงาม
(5) มิได้เป็นสมาชิกในสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการให้กู้ยืมเงิน”
การขาดจากสมาชิกภาพ สมาชิกสมทบย่อมขาดจากสมาชิกภาพเพราะเหตุใด ๆ ดังต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) ลาออกจากสหกรณ์ และได้รับอนุญาตแล้ว
(3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(4) ต้องคำพิพากษาให้ล้มละลาย
(5) ขาดคุณสมบัติของสมาชิกสมทบตามข้อ 47/1
(6) ถูกให้ออกจากสหกรณ์
การลาออกจากสหกรณ์
โดยแสดงความจำนง เป็นหนังสือต่อคณะกรรมการดำเนินการ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการ ได้ตรวจสอบพิจารณาเห็นว่าเป็นการชอบด้วยข้อบังคับและอนุญาตแล้ว จึงให้ถือว่าออกจากสหกรณ์ได้

 

การให้ออกจากสหกรณ์ สมาชิกสมทบอาจถูกให้ออกจากสหกรณ์ เพราะเหตุอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

(1) ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติและคำสั่งของสหกรณ์ หรือทำให้เสื่อมเสียต่อสหกรณ์ไม่ว่าโดยประการใด ๆ
(2) นำเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้นั้น
(3) ค้าง ส่งเงินงวดชำระหนี้ไม่ว่าต้นเงิน หรือดอกเบี้ยติดต่อกันเป็นเวลาถึงสองเดือนหรือผิดนัดการส่งเงินงวดชำระหนี้ ดังว่านั้นถึงสามคราวสำหรับเงินกู้รายหนึ่ง ๆ
การเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และ ที่อยู่
สมาชิกสมทบคนใดมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ ชื่อสกุล สัญชาติ และ ที่อยู่ต้องแจ้งให้สหกรณ์ทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

************************************