สวัสดิการสมาชิก

สวัสดิการของสมาชิก

ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัดว่าด้วย กองทุนสวัสดิการ ( ฉบับที่ 1) พ.ศ.2553

การอนุมัติจ่ายเงินกองทุนสวัสดิการแต่ละครั้งให้แก่ สมาชิก ในกรณีดังต่อไปนี้

(1)  กรณีสมาชิกเข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วยของโรงพยาบาลให้ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการไม่เกินปีละ 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) โดยให้จ่ายตามเกณฑ์ ดังนี้

–   สมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการคืนละ 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน)

–   สมาชิกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 2 ปี ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการ คืนละ 250 บาท (สองร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

–   สมาชิกตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินกองทุนสวัสดิการคืนละ 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)

(2)  ในกรณีสมาชิกถึงแก่กรรม ให้จัดพวงหรีดเคารพศพในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) และมอบเงินบำเพ็ญกุศลศพให้แก่ทายาทในวงเงินไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน)