คำสั่งสหกรณ์ออมทรัย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิตฯ ชุดที่ 19