ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 20 ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติปรับลดอัตรดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท ได้แก่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน เงินกู้สามัญภายใต้ทุนเรือนหุ้นของตน และสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน โดยเริ่มใช้ประกาศตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 นี้

Blog Attachment