ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ฉบับที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน