ฉบับที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๗ คำถามจากสมาชิก

 ตาม ที่มีสมาชิกสอบถามเกี่ยวกับสิทธิในการกู้เงินฉุกเฉินของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กรณีสมาชิก ที่ขอยื่นกู้ฉุกเฉิน มีสัญญากู้เงินสามัญอยู่เดิม และสัญญาสัญญากู้เงินสามัญนั้นขาดคนค้ำประกัน(ต้องมีผู้ค้ำประกัน จำนวน 2 คน) และยังมิได้หาผู้ค้ำประกันมาทดแทนผู้ค้ำประกันที่ขาดไปนั้น

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ขอเรียนชี้แจงดังนี้

ตามข้อบังคับ ข้อ 14 การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้ ให้คณะกรรมการดำเนินการตรวจตรา ควบคุมให้เงินกู้ทุกรายมีหลักประกันตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสหกรณ์ และเมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่า หลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดบกพร่อง ผู้กู้จะต้องแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลา ที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด

ใน กรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือว่า เงินกู้ไม่ว่าประเภทใด ๆ เป็นอันถึงกำหนดส่งคืน    โดยสิ้นเชิง พร้อมทั้งดอกเบี้ยในทันที โดยมิต้องคำนึงถึงกำหนดเวลาที่ให้ไว้ และให้กรรมการดำเนินการจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า

(1) …………………….

(2) …………………….

(3) เมื่อคณะกรรมการดำเนินการเห็นว่าหลักประกันสำหรับเงินกู้รายใดเกิดบกพร่อง และผู้กู้มิได้จัดการแก้ไขให้คืนดีภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการดำเนินการ กำหนด

 

ดังนั้น เมื่อสัญญาเงินกู้บกพร่องเนื่องจากผู้ค้ำประกันไม่ครบ  สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จึงงดให้กู้เพิ่มทุกกรณี จนกว่าผู้กู้จะจัดหาผู้ค้ำประกันมาใหม่เพื่อแก้ไขข้อบกพร่องของหลักประกัน เงินกู้เดิมให้เรียบร้อยก่อน แต่ยังคงให้เวลาสมาชิกจัดการแก้ไขให้คืนดีโดยยังมิได้เรียกคืนเงินกู้