การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างวิทยากรเครือข่ายด้านสหกรณ์