บัญชีเงินฝากของสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  มี  2  ประเภท  ดังนี้

  1. เงินฝากออมทรัพย์
  2. เงินฝากประจำ

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.