กรณี สมุดคู่ฝากสูญหาย  ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ  แล้วนำสำเนาใบแจ้งความมาติดต่อที่ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  เพื่อขอรับสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ทดแทน  (เสียค่าธรรมเนียม  เล่มละ 10  บาท)

 

 

Leave us a Comment

logged inYou must be to post a comment.