การเปิดบัญชี

สมาชิกที่มีความประสงค์จะขอเปิดเงินฝากออมทรัพย์  ให้กรอกแบบฟร์อมการเปิดบัญชีและตัวอย่างลายมือชื่อ  ให้ครบถ้วนถูกต้องพร้อมกรอกใบฝากเงินที่ระบุจำนวนเงินไม่น้อยกว่า 100 บาท  (หนึ่งร้อยบาทถ้วย)  การฝากเงินครั้งแรกต้องฝากด้วยเงินสดเท่านั้น  เมื่อดำเนินการตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว  เจ้าหน้าที่จะมอบสมุดคู่ฝากเก็บไว้เป็นหลักฐานบัญชีละ  1  เล่ม  เพื่อใช้ฝากถอนและบันทึกรายการบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ให้เป็นปัจจุบัน  ณ  ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  ในวันและเวลาทำการ