กรณีสมุดคู่ฝากสูญหาย

กรณี สมุดคู่ฝากสูญหาย  ให้แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่พนักงานตำรวจ  แล้วนำสำเนาใบแจ้งความมาติดต่อที่ที่ทำการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ  เพื่อขอรับสมุดคู่ฝากเล่มใหม่ทดแทน  (เสียค่าธรรมเนียม  เล่มละ 10  บาท)