สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักงามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 19 เมษายน 2565