สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 8/2565

รองศาสตราจารย์ ดร.ชนะศึก นิชานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 22 ครั้งที่ 8/2565 โดยมีวาระเรื่องรายงานการรับเงินฝากเปรียบเทียบ เรื่องรายงานการลาออกของสมาชิก เรื่องรายงานการอนุมัติเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ฯลฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 21 กันยายน 2565