โครงการเงินกู้พิเศษกลับบ้านวันสงกรานต์ ปี 2566

เพื่อช่วยเหลือสมาชิกลดภาระค่าใช้จ่ายในการหาเงินค่าเดินทางกลับบ้านของสมาชิ
เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  “วันสงกรานต์”